Geloofsstatement

HET WOORD VAN GOD

Wij geloven dat de Bijbel (het Oude en Nieuwe Testament) Gods Woord is, geschreven onder inspiratie van de Heilige Geest. Het is nauwkeurig, gezaghebbend en onze allesomvattende regel voor geloof, van toepassing op ons dagelijks leven.

GOD DE VADER

Wij geloven in de enige ware en levende God, de Schepper van alle dingen. Hij heeft Zichzelf geopenbaard als één eeuwig wezen dat naast elkaar bestaat in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

JEZUS CHRISTUS

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God die door de maagdelijke geboorte naar deze aarde kwam, een zondeloos leven had, een wonderbaarlijke bediening, een plaatsvervangende verzoenende dood, lichamelijke opstanding, triomferende hemelvaart en bleef voorbede doen. Hij heeft alle macht en glorie.

HEILIGE GEEST

Wij geloven in de Heilige Geest die in elke gelovige in Jezus Christus woont als helper, leraar en gids. Hij cultiveert een christelijk karakter, troost gelovigen, schenkt de geestelijke gaven en bekrachtigt de gelovige en de kerk in aanbidding, evangelisatie en dienstbetoon.

VAL VAN DE MENS

Wij geloven dat de mens naar het beeld van God is geschapen, maar de zonde scheidde ons van God en dit resulteerde in de val van de mens.

REDDING DOOR GELOOF

Wij geloven in genade en redding door geloof in Christus, die in onze plaats voor onze zonden aan het kruis stierf, werd begraven en uit de dood werd opgewekt, en dat Hij de enige is die ons met God kan verzoenen en ons kan verlossen.

WEDERGEBOORTE

Om vergeving te ontvangen, moeten we ons van onze zonden bekeren, in de Heer Jezus Christus geloven en ons in ons leven aan zijn wil onderwerpen. Bekering en wedergeboorte zijn het onmiddellijke en volledige werk van de Heilige Geest door geloof in de Heer Jezus Christus.

DOOP DOOR ONDERDOMPELING IN WATER

Wij geloven dat iedereen die zich echt bekeerd heeft en in Christus, onze Heer en Heiland, geloofde, wordt geboden zich te laten dopen door onderdompeling in water.

DOOP IN DE HEILIGE GEEST

Wij geloven in de doop en de vervulling in de Heilige Geest als een bekrachtiging van de gelovige met kracht om te dienen en om de geestelijke gaven te gebruiken, inclusief het spreken in andere talen terwijl de Geest uitspraken doet.

GAVEN EN VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST

Wij geloven in de werking van de gaven en vruchten van de Heilige Geest in de Kerk van vandaag om het heilige en vruchtbare leven te leiden dat God voor ons bedoeld heeft.

GODDELIJKE GENEZING

Wij geloven dat God ons wil genezen, ons wil veranderen en ons wil verlossen van slavernij en ziekte in lichaam, geest en ziel.

DE KERK

Wij geloven in de Kerk, als een levend geestelijk lichaam waarvan Christus het hoofd is en alle gelovigen lid zijn. We geloven in de kracht en het belang van regelmatig samenkomen om zijn doel met ons leven te ontdekken, namelijk God aanbidden, onze rol in de kerk vervullen en de gemeenschap waarin we leven dienen.

GEMEENSCHAP

Wij geloven dat iedereen die zich echt bekeerd heeft en in Christus als Heer en Redder gelooft, regelmatig de gemeenschap zou moeten delen: het breken van brood en het drinken van wijn om Zijn gebroken lichaam en Zijn bloed dat aan het kruis werd vergoten te vertegenwoordigen.

OPSTANDING VAN ALLEN DIE ECHT IN JEZUS CHRISTUS GELOVEN

Wij geloven in de lichamelijke opstanding van alle mensen en dat onze eeuwige bestemming van bewuste gelukzaligheid of eeuwige bewuste scheiding afhangt van onze reactie op de Heer Jezus Christus.

X