ANBI

International Church The Garden is ANBI geregistreerd. Vanaf 10 september 2019 is deze status toegekend. Giften daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Algemeen

Website: www.icthegarden.com
Facebook: facebook.com/icthegarden
Instagram: instagram.com/icthegarden
E-mail: info@icthegarden.com
KvK:   76054381
RSIN:  860491195
Bank: NL20INGB0008291996
Gestart op 10 september 2019

International Church The Garden staat geregistreerd als kerkgenootschap

Leiding

Kerkgenootschap International Church The Garden wordt geleid door een kernteam van 8 leden, waarbij de voorzitter en secretaris zijn ingeschreven bij de KvK. De penningmeester is vanwege de onafhankelijkheid geen deel van het kernteam en vormt een additionele functie:
E.J. Nooter: Voorzitter
K. Vermunt: Secretaris
P.J. Meier a.i.: Penningmeester

Beloningsbeleid

De kernteam leden, noch leden van de diverse teams ontvangen een beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden. In de toekomst zijn beperkt vrijwilligers vergoedingen mogelijk indien de financiële middelen van de kerk dat toelaten en alleen na toekenning door het bestuur.

Doel

We bouwen een kerk, gebaseerd op de bijbel en op Jezus, om de wereld om ons heen te zegenen; We zijn een kerk waar iedereen welkom is. We reiken uit naar de mensen om ons heen, dienen waar mogelijk om een positieve bijdrage te leveren in Hilversum en omstreken. We brengen mensen samen middels het delen van een maaltijd, helpen elkaars lasten te dragen, aanbidden God, bestuderen de Bijbel en helpen de mensen te groeien in hun discipelschap.

We maken mensen bekend met het de hoopvolle boodschap van het geloof in Jezus Christus. We helpen hen op praktische manier door prediking en onderwijs over diverse gebieden van het dagelijkse leven. We voorzien mensen in een relevant netwerk van vriendschappelijke relaties middels teams en thuisgroepen. We inspireren hen om te zien naar anderen zowel in de stad en regio als ook in de wereld rondom ons door betrokkenheid, praktische hulp en financiële ondersteuning van diverse goede doelen.

Kerkactiviteiten

De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

  • Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.
  • Thuis groepen: kleine groepen die bij elkaar thuis komen om het woord van zondag praktisch te maken, vriendschappen te verdiepen en betrokkenheid in elkaars leven te stimuleren.
  • Training: onderwerpen zijn o.a.: basiscursus christelijk geloof, leiderschap, pastoraat, opvoeding, huwelijk en voorbereiding daarop.
  • Jeugdavonden voor verschillende leeftijden: tieners hebben elke maand hun eigen activiteiten. Kinderwerk tijdens de zondagdiensten.

Beleidsplan 2019/2020

International Church The Garden is een nog jonge gemeente, gestart met Pasen 2019. In korte tijd heeft zich een gemeente ontwikkeld met meer dan 100 vaste bezoekers. Sinds september 2019 hebben we de beschikking over een gebouw. Met 13 homegroups waarin mannen, vrouwen, jeugd, ouderen en internationals allemaal hun eigen plaats hebben is er een grote saamhorigheid ontstaan.

In 2019 en 2020 wordt gezamenlijk gewerkt aan het fundament van de gemeente, waarop het werk van de gemeente kan worden uitgebouwd in Hilversum en omstreken. Er is veel aandacht voor het persoonlijke en vriendschappelijke karakter van onze kerk, waarbij het delen van maaltijden in de homegroups en de kerkdiensten een belangrijke plaats heeft. International Church The Garden is een kerk waarin alle generaties zich thuis voelen. Speciale aandacht is er voor de jeugd, omdat er binnen de kerk een grote groep jongeren is die in hun eigen dienst samenkomen. In het bijzonder wordt uitgereikt naar de internationale gemeenschap, vanwege hun bijzondere positie in Nederland; van Expat tot asielzoeker of anderszins vreemdeling, internationals zijn vaak eenzaam in Nederland of hebben moeite om Nederland hun thuis te maken.

Het uitreiken naar de mensen om ons heen gebeurt door persoonlijke uitnodiging vanuit de reguliere bezoekers, via internet middels Instagram, Facebook en de website.

Omzien naar elkaar en naar de wereld rondom is een speerpunt, waarbij we speciale aandacht geven aan hen die dat nodig hebben middels zorg- en pastorale teams.

De grootste activiteiten zijn respectievelijk de diensten met Kerst en Pasen. Onze teams en vele vrijwilligers besteden veel tijd en energie om deze diensten en de gemeente als geheel tot een bijzonder succes te maken

Voor 2021 en verder wordt verdere uitbouw van de gemeente voorzien, waarbij meer diensten worden mogelijk gemaakt, specifiek voor Jeugdsamenkomsten en specifiek voor de internationale community. Daarnaast zullen separate Bijbelstudies en evangelisatiediensten worden gehouden. Door de groei van de gemeente nemen de mogelijkheden toe om uit te reiken naar de mensen in Hilversum en omstreken.

Financiële verantwoording

Benodigde financiën worden geworven door vrijwillige bijdragen van vaste bezoekers en bezoekers via bankoverschrijvingen en collectes.

De boekhouding wordt jaarlijks beoordeeld door de interne onafhankelijke kascommissie, met verslag naar de gemeente. De boekhouding wordt door een onafhankelijk penningmeester bijgehouden in een separaat en officieel boekhoudpakket gekoppeld aan de bankrekening.

Financieel rapport

Download onze financieel rapport van 2019 hier.